Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust.3c i ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU. z 2021 poz. 888), Wójt Jemielnicy zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Jemielnica, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, m.in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą trybie przetargu nieograniczonego tj. na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jemielnica - na okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2024 r.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych w terminie  do dnia 20 lipca  2022 r. mogą:

1. złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę,

2. odwołać oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 właściciel nieruchomości ma obowiązek wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Jemielnica, dnia 16.05.2022 r.


PDFZawiadomienie.pdf

Wersja XML