Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyprawka szkolna 2019-2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, w 2019 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych obejmie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:

Jak można ubiegać się o pomoc?

            Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), albo pełnoletniego ucznia, lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Szczegółowe informacje zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 poz. 1342).

PDFRozporządzenie_Wyprawka szkolna 2019.pdf

Jemielnica, 31 lipca 2019 r.

Wersja XML