Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych II”

            Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

            Program skierowany jest do uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych m.in. w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

            Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej WWW.OPOLSKIE.PL w dziale REGION lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy piastowskiej 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego) pokój 108 lub 204.

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel: 77 54 16 505, 77 54 16 536 lub 77 54 16 500

            Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 11 do 29 września w godz. 7:30 do godz. 14:00. Wnioski można przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wersja XML