Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia sprawy

Magdalena Pytel – pok. Nr 3 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-516,

 1. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu, w sekretariacie na lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Jemielnica. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Magdalena Pyttel podinspektor ds. rolnictwa i odnowy wsi.
 2. W sprawie usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, należy zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu 45-082 Opole ul. Piastowska 14

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek zawierający: Imię i Nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości, w celu telefonicznego uzgodnienia wizji terenowej dotyczącej oględzin drzew lub krzewów o usunięcie których wystąpiono.
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 3. Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4.
 4. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu.
 5. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 1. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 2. Miejsce, przyczyna, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Załączniki
 1. rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu
  w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
 2. projekt planu:
 1. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 , jeżeli zostało wydane.
 2. podpisy wnioskodawców.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów można otrzymać w Urzędzie Gminy Jemielnica (budynek Nr 2, parter, pokój Nr 3). Formularz dostępny jest również na stronie internetowej; link na dole tej strony.

 

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłaty skarbowej.

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew i krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy. Ww. termin może ulec przesunięciu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany. Pracownik Urzędu Gminy przeprowadzi oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Jemielnica.

Inne wskazówki, uwagi:

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, za zezwoleniem Wójta Gminy Jemielnica wydanym na wniosek posiadacza – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Wyłączenie stosowania  ustawy (art. 83f)

 1. Przepisów art. 83 pkt 1 nie stosuje się do:
 1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:a) 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystegob) 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,c) 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego
 6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach;
 7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 8. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 9. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
  z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 10. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 11. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych podstawie decyzji właściwego organu;
 12. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 13. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 14. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru natura 2000;
 15. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
 16. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 1.  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach  wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 1. W przypadkach , o których mowa w pkt. 16 i 16 lit a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
 2. Z oględzin, o których mowa w pkt 16 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 2. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
 1. nazwy gatunku drzewa;
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

 1. Z oględzin sporządza się protokół.
 2. Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 3. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 8.
 5. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
 6. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
 7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
 8. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
 1. Organ, o którym mowa w art. 83a ust.1, wnosi sprzeciw:
 1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9.
 1. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 8, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1; do zezwolenia nie stosuje się art. 84 ust. 1.
 2. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 17, jest pobierana przez organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1. Przepisy art. 85 i art. 87 stosuje się odpowiednio.
 4. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, udostępnia protokół oględzin, o którym mowa w ust. 7.
 5. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134; z 2015 r., poz. 1936; z 2016 r., poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 132 i 1074

Gdzie odebrać formularze zgłoszeń:

Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, o którym mowa w art. 83f ust. 1 pkt 3a przywołanej wyżej ustawy można otrzymać w Urzędzie Gminy Jemielnica (budynek Nr 2, parter, pokój Nr 3). Formularz dostępny jest również na stronie internetowej; link na dole tej strony.


 

Wersja XML