Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych na terenie Gminy Jemielnica.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      IB.271.02.2016

Nazwa zadania:    Remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych na terenie Gminy Jemielnica.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
 

Numer ogłoszenia: 100808 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych na terenie Gminy Jemielnica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu dwukomorowego remontera typu „Patcher” na terenie Gminy Jemielnica – przewidywana ilość 150 t.

Teren Gminy Jemielnica obejmuje 7 sołectw tj. Barut, Centawę, Gąsiorowice, Jemielnicę, Łaziska, Piotrówkę oraz Wierchlesie.

 1. W zależności od stanu technicznego nawierzchni dróg (ilość ubytków), powyższe wielkości mogą ulec zmianie.
 1. Szczegółowy zakres robót zgodnie z wykazem dróg gminnych przeznaczonych do remontu cząstkowego stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ.
 1. Zamawiający wymaga, aby codzienne ważenie samochodów wraz z materiałem zarówno przed rozpoczęciem robót jak i po ich zakończeniu odbywało się na terenie Gminy Jemielnica lub na terenie gminy sąsiadującej. Koszt wykonania ważenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. Zamawiający ma prawo uczestniczyć podczas ważenia samochodu. Wykonawca będzie również dostarczał Zamawiającemu codziennie dokumenty z przeważenia samochodu.
 1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 50 000,00 PLN. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.

- Wszelkie użyte w dokumentacji, specyfikacjach technicznych znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.

- W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

 1. Nazwy i Kody Wspólnego Słownika Zamówień wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2012r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 1372):

45233142 – 6  Roboty w zakresie naprawy dróg          

 1. Wymagania dot. gwarancji: gwarancja na wykonane roboty budowlane minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Gwarancja jakości obejmować musi zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość zastosowanych materiałów, surowców, urządzeń.

 1. Wymagania stawiane wykonawcy:
  1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
  2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
  3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
  4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
  5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
  6. Jako wytwórca odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy.PDF
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.PDF
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.PDF
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.PDF
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.PDF
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.PDF
 7. PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.PDF
 8. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz dróg.PDF
Wersja XML