Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Jemielnica - 18 listopada 2015 r. (środa) o godz. 15:30

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 18 listopada 2015 r. (środa) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XII SESJI RADY GMINY JEMIELNICA

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień  od podatku od nieruchomości.
  PDF06. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości..pdf (110,26KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
  PDF07. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (351,32KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  PDF08. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf (105,71KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania,.pdf (1,41MB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2015 r.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r..pdf (227,62KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020..pdf (336,58KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi.pdf (317,34KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.pdf (394,46KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jemielnica na lata 2016 – 2020.
  PDF14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jemielnica na lata 2016-2020.pdf (1,69MB)
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg

Wersja XML