Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:        IB.271.17.2014

Nazwa zadania:     Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 242098 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Jemielnica oraz ich transport i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Jemielnica – siedmiu sołectw od wszystkich wytwórców odpadów. Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane selektywnie (opakowania szklane, zmieszane surowce wtórne i popioły) zgromadzone w workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach. Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku „mobilnej” zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu całej gminy.

Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej w realizacją zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-5, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 16.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 zł słownie dziesięć tysięcy złotych i 00/100 groszy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże że:

a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Jemielnica na podstawie art. 9c ust. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane przez właściwy organ na podstawie uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, zgodnie z art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości o łącznej ilości co najmniej 800 Mg.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), że dysponuje odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian oraz wysokości zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

  Piotr Pyka

   Zastępca Wójta Gminy Jemielnica

__________________________________

                                                                                           Kierownik ZamawiającegoPDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdfPDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1 do SIWZ.pdf

PDFZmiana treści SIWZ nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ -Zestawienie tabel PO ZMIANACH.pdf

PDFZmiana treści SIWZ nr 2.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANACH.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ -Zestawienie tabel.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ -Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ -Formularz ofertowy.pdf
 4. PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału art.22 ust 1 pkt1.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału art.22 ust 1 pkt1.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału art.22 ust.1 pkt 2,3,4.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału art.22 ust.1 pkt 2,3,4.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ- wykaz usług.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ- wykaz usług.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d Pzp.doc
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d Pzp.pdf
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - UCHWAŁA NR XXV.156.13 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - UCHWAŁA NR XXVIII.190.13 RADY GMINY JEMIELNICA.pdf
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Poglądowa mapa Gminy Jemielnica wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi.pdf

 

Wersja XML