Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:        IB.271.16.2014

Nazwa zadania:     Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 234812 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy.
 2. Zgodnie z punktem XXVII SIWZ Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę wszystkich robót za wyjątkiem stolarki i ślusarki (poz. nr 2 w przedmiarze robót). 
 3. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013.
 4. Przedmiotowy spichlerz wchodzi w skład zabudowań dawnego klasztoru cysterskiego w Jemielnicy, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 2011/74 decyzją z dnia 29.04.1974r. wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz 1568 z późn. zm.)  oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 165, poz. 987) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych.
 5. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego.
 6. Przedmiary robót stanowiące załączniki do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
 7. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.
 8. Zastosowanie materiałów:
  • Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.
  • Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  • Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Nie dołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego.
  • W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.21.32.00-5, 45.42.20.00-1, 45.42.21.00-2, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100 groszy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłowa realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę ogólnobudowlaną o wartości zamówienia (jedna umowa) nie mniejszej niż 150 tyś. zł brutto. Wykonawca musi wykazać, ze roboty zostały wykonane w sposób należny oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zmówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej (o której mowa w art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane) z co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (o której mowa w §24 ust 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. Dz. U. nr 165, poz. 987)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Joachim Jelito

            Wójta Gminy Jemielnica

__________________________________

                                                                                           Kierownik ZamawiającegoPDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdfPDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf

PDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 1.pdf

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip
 3. PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnieniaZ.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d Pzp.doc
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d Pzp.pdf
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Pozwolenie budowlane.pdf
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Pozwolenie konserwatorskie.pdf
Wersja XML