Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (496,14KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (10,37MB)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja, STWiOR oraz przedmiar.zip (27,61MB)

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (35,17KB)

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (92,87KB)

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.pdf (28,23KB)

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.pdf (30,62KB)

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.pdf (26,75KB)

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf (23,96KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, posiadają wymagane uprawnienia.pdf (34,00KB)

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (22,61KB)

 

Wersja XML