Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gminnej nr 105567 O Gąsiorowice - Łaziska ul. Młyńska w m. Gąsiorowice


PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf


PDFInformacja z sesji otwracia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDFWyjaśnienia treści SWZ nr 1 z dn. 16.11.2021r..pdf


PDF2021_BZP_00265114_01 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFSWZ - dostępna cyfrowo.pdf


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty.doc
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc
 9. PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy.pdf
   
Wersja XML