Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia sal i placów zabaw dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Przedszkolak na start.

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 oraz o unieważnieniu postępowania dla częsci 2-sig-1.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDF2021_BZP_00080515_01 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFSWZ - dostępna cyfrowo.pdf


 1. DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc
  DOCXZałącznik nr 1.1a do Formularza oferty_Formularz cenowy_część_1.docx
  DOCXZałącznik nr 1.1b do Formularza oferty_Formularz cenowy_część_2.docx
  DOCXZałącznik nr 1.2a do Formularza oferty_Formularz opisowy_część_1.docx
  DOCXZałącznik nr 1.2b do Formularza oferty_Formularz opisowy_część_2.docx
 2. PDFZałącznik nr 2a do SWZ - części 1.pdf
  PDFZałącznik nr 2b do SWZ - części 2.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty.doc
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw.doc
 8. PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy.pdf
   
Wersja XML