Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Łaziska

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDF2021_BZP 00070248_01 - Ogłoszenie o zmówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFSWZ - dostępna cyfrowo.pdf


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty.doc
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc
 9. PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy.pdf
 10. DOCZałącznik nr 10 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
Wersja XML