• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierunki rozwoju

Opracowane w grudniu 1999 r. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jemielnica" nakreśla możliwości rozwoju gospodarczego w połączeniu z potrzebą zachowania wysokich walorów ekologicznych oraz krajobrazowych środowiska naturalnego.

Za główny kierunek rozwoju przyjęto przyrost naturalny i przekształcenia funkcji mieszkaniowej. Zakłada się, że przyczyni się ona do zwiększenia roli sektora usług oraz innych działalności gospodarczych równoważących spadek zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle.

Inwestycjom budowlanym będzie towarzyszyć rozwój sieci infrastruktury technicznej, zwłaszcza dróg i kanalizacji sanitarnej.

Dla zrównoważenia pewnych obciążeń inwestycyjnych studium ustala podjęcie działań projektowych oraz prawnych, zmierzających do zachowania wysokich walorów ekologicznych. Wyrażać się to będzie w:

Mapa - Gmina Jemielnica - główne kierunki rozwoju:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Urząd Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
tel. 77 46 23 500
fax 77 46 23 510
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13512332
w tym miesiącu: 104369
dzisiaj: 3837