Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Atrakcyjne przedszkole, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze oferty dla części 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla części 3.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
              DOCZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2.doc
              PDFZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2.pdf
              DOCZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3.doc
              PDFZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3.pdf
              DOCZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.doc
              PDFZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.pdf
              DOCZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3.doc
              PDFZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2.pdf
  PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf
 8. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy.pdf
   
Wersja XML