Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXII

  1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
    PDF1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
  2. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
    PDF2. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf
  3. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
    PDF3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
    PDF4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica.pdf
  5. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
    PDF5. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf
  6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
    PDF6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.pdf
  7. Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
    PDF7. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę.pdf
  8. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica
    PDF8. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica.pdf
  9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
    PDF9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf
  10. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
    PDF10. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf
Wersja XML