Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2015-2016 oraz dzierżawa autobusu gminnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      IB.271.04.2015

Nazwa zadania:    Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2015-2016 oraz dzierżawa autobusu gminnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 168710 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

      V      

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2015-2016 oraz dzierżawa autobusu gminnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2015-2016 (tj. od 01.09.2015r. do 24.06.2016r.). Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował  co najmniej 4 autobusami (posiadającymi minimum 53 miejsca siedzące), którymi będzie przewoził uczniów.

Łączna liczba uczniów dowożonych wynosi 233.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce  w roku szkolnym 2015-2016 będzie dojeżdżać 87 uczniów, z tego:

- godzina rozpoczęcia zajęć  - 7:45

- godziny odwozu                  - 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16: 00

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy w roku szkolnym 2015-2016 będzie dojeżdżać

67 uczniów, z tego:

           -      z Centawy                              - 25

           -      z Gąsiorowic                         - 36

                 -      z Jemielnicy ul. Gajdowe      -   4

                 -      z Jemielnicy ul. Borek           -   2

- godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00

- godziny odwozu                  - 12:35, 13:40, 14:30, 15:20, 16: 05

Do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy w roku szkolnym 2015-2016 będzie dojeżdżać 79 uczniów, z tego:

-     z Centawy                              - 7

-     z Gąsiorowic                          - 19

                 -      z Jemielnicy ul. Gajdowe      -  6

                 -      z Jemielnicy ul. Borek          -  4

-     z Wierchlesia                         -  4

-     z Piotrówki                             - 12

-     z Łazisk                                  - 19

-     z Barutu                                  - 8

- godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00

- godziny odwozu                  - 12:35, 13:40, 14:30, 15:20, 16: 05

Przez większość dni tygodnia przejazdy uczniów do Szkoły Podstawowej w Jemielnicy i do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy są łączone.

 

Trasy przejazdu autobusów:

Łaziska - PSP Piotrówka, Barut - PSP Piotrówka, Wierchlesie - PSP Piotrówka, Mała Piotrówka -PSP Piotrówka, Centawa - PSP i Gimnazjum Jemielnica, Gąsiorowice - PSP
i Gimnazjum Jemielnica, Wierchlesie - Gimnazjum Jemielnica, Piotrówka - Gimnazjum Jemielnica, Łaziska - Gimnazjum Jemielnica, Jemielnica ul. Gajdowe – PSP i Gimnazjum Jemielnica, Jemielnica ul. Borek – PSP i Gimnazjum Jemielnica,  Barut - Gimnazjum Jemielnica.

 

 1. Przedmiotem dzierżawy jest autobus szkolny marki AUTOSAN TRAMP A0909L.04.S , numer nadwozia SUASW3RAP5S680618, nr silnika 83MO683551, rok produkcji 2005, ilość miejsc siedzących: 41+1+1 miejsce dla kotwiczenia wózka inwalidzkiego. Właścicielem autobusu jest Gmina Jemielnica. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawy w wysokości 2000,00 zł brutto miesięcznie (kwota zawiera wymagany podatek VAT) za okres od 01.09.2015r. do 24.06.2016r.. Przejęcie autobusu w dzierżawę nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie dzierżawy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.31.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, obowiązującej przez cały okres realizowania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na przewozie dzieci do szkół.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz załączy do oferty wykaz środków transportu dostosowanych i przewidzianych do realizacji zamówienia z wyszczególnieniem przewidzianej przez producenta dozwolonej jednorazowej maksymalnej ilości przewożonych osób, kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów, kserokopie ubezpieczeń OC i NW na te pojazdy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego przeglądu technicznego dla każdego pojazdu biorącego udział w realizacji zadania. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 4 autobusami o liczbie miejsc siedzących w każdym autobusie minimum 53, nie wliczając w tą ilość autobusu dzierżawionego zgodnie z rozdziałem III pkt 2 niniejszej SIWZ.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz załączy do oferty oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz dołączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

-Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

V

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projektach umów, który stanowią załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2015 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Marcin Wycisło 
          Wójt Gminy Jemielnica
__________________________________
                                                                                           Kierownik Zamawiającego


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 1.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf 


PDFSIWZ.pdf

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy-1.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy-1.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Umowa przewozu osób 2015-2016.pdf
 3. PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Umowa dzierżawy autobusu 2015-2016.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz usług.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz usług.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz narzędzi.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz narzędzi.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d.doc
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.26 ust.2d.pdf

 

Wersja XML