Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2015-2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IB.271.02.2015

Nazwa zadania:   Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2015-2016

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 148552 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2015-2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1). Dostawy oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C-96024:2011 - w sezonie
grzewczym 2015-2016  w ilości szacunkowej 100 000 litrów do następujących placówek:

 1. Urząd Gminy, ul. Strzelecka 67, 47 – 133 Jemielnica                       
 2. Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa, ul. Szkolna nr 2, 47 – 133 Jemielnica
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego, ul. Szkolna nr 2, 47 – 133 Jemielnica
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kościuszki 98 i 101, Piotrówka, 47 – 133 Jemielnica

2). Dostawy oleju odbywać się będą sukcesywnie w okresie od 01 września 2015r. do 30 kwietnia 2016r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w SIWZ w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu np. niekorzystnych warunków atmosferycznych. W przypadku zakupu oleju w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określona szacunkowa ilość Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  Zakłada się, że dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że olej trzeba będzie dostarczyć w dzień ustawowo wolny od pracy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznie i faxem zapotrzebowania przez zamawiającego. Dostawa oleju następować będzie środkami transportu wykonawcy, zaopatrzonymi w urządzenia pomiarowe posiadające ważne cechy legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju opałowego. Ze względu na sposób rozładunku paliwa do pojemników na olej - autocysterny winny być wyposażone w pompy. Jednostkowa ilość zamawianego oleju opałowego do poszczególnych jednostek oświatowych będzie wynosiła od 2 do 10 tys. litrów. Ilość zamawianego oleju opałowego będzie zależna od aktualnych potrzeb poszczególnych jednostek. Zamawiający będzie się starał próbować łączyć i zminimalizować ilości dostaw. Ponadto wykonawca winien wykazać, jaka ilość oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15ºC odpowiada ilości faktycznie wydanego oleju. Dostarczone ilości oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze referencyjnej 150C.  Do odbioru oleju opałowego upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez kierowników poszczególnych placówek. Pokwitowanie odbioru paliwa przez w/w pracowników będzie równoznaczne z pokwitowaniem przez zamawiającego. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osoby upoważnione, które to kwitować będą odbiór ilościowy danej dostawy. Pokwitowanie odbioru dostawy będzie postawą do wystawienia faktury. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany będzie dołączać świadectwo jakości danej dostawy oraz  pokwitowanie odbioru ilości oleju.  Dostawca oryginalnymi plombami zapewnia zgodność ilości wydanego oleju z dokumentami przewozowymi. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia plomb. Reklamacje po zerwaniu plomb nie będą uwzględniane. Reklamacje jakościowe przy dostawie rozpatrywane będą przy komisyjnym pobraniu próbek z cysterny przed rozładowaniem z udziałem zamawiającego i dostawcy. Sporny produkt badany będzie przez niezależny instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstw od norm technicznych PNB. Warunkiem rozliczenia ilości oleju deklarowanego przez dostawcę może być protokół sporządzony u zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy. Fakt nie sporządzenia protokołu jest równoznaczny z przyjęciem przez zamawiającego ilości oleju deklarowanego na fakturze dostawcy.

3). Informacja dotycząca pojemników na olej opałowy w poszczególnych placówkach:

 

Nazwa jednostki

 

Ilość
i pojemność pojemników

Łączna pojemność pojemników

Odległość od drogi
do wlewu

Urząd Gminy Jemielnica

 

4 x 720 litrów

2 880 litrów

20 m

Publiczne Gimnazjum
im. Johannesa Nuciusa
w Jemielnicy

3 x 2 000 litrów

6 000 litrów

40 m

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marka Prawego w Jemielnicy

6 x 1 500 litrów

9 000 litrów

14 m

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Piotrówce

1 x 7 000 litrów

1 x 3 000 litrów

10 000 litrów

 Kotłownia nr 1 - 23 m

 Kotłownia nr 2 - 26 m

 

4). Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 50 000,00 PLN. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Propozycję zlecenia części zamówienia podwykonawcom - wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2015 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczewnie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczewnie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Podwykonawcy.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Podwykonawcy.pdf
Wersja XML