Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica - Gąsiorowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IB.271.25.2014

Nazwa zadania:   Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica - Gąsiorowice

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 415908 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica - Gąsiorowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice”. Zakres robót obejmuje kanały grawitacyjne i ciśnieniowe, przepompownię sieciową PS3, przyłącza do nieruchomości, odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych:

Długość sieci grawitacyjnej Ø 200 mm PP:                ok. 853,80 m

Długość sieci tłocznej Ø 90 mm PP:                            ok. 354,80 m

Długość przyłączy Ø 160 mm PP:                               ok. 136,4 m

Ilość przyłączy Ø 160 PP                                             30 szt

Pompownia sieciowa:                                                   1 szt

 1. Zgodnie z punktem XXVII SIWZ Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę robót w zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej.
 1. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013.
 1. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.
 1. Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie do 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy:
 1. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, a najpóźniej przed podpisaniem protokołu przekazania placu budowy, zawarcia  umowy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlano-montażowych z rozszerzeniem o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowa ubezpieczeniowa musi zawierać minimalne warunki określone w §3 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 11 do SIWZ (projektu umowy). 
 1. Zamawiający informuje, iż zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013 w przypadku, gdy Zamawiający utraci to dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku przekroczenia ostatecznego terminu wykonania zadania, o którym mowa w punkcie IV SIWZ lub w przypadku gdy oferent zaproponuje termin krótszy do tego krótszego terminu.
 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu umowy suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 40 % wartości przedmiotu umowy.
 1. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych obejmujących etap Vc i cały etap V  (roboty kanalizacyjne będące przedmiotem niniejszego zamówienia dotyczą wydzielonego z całości etapu V mniejszego zakresu dotyczącego wybranych ulic i nazwanego etapem Vc, projekt budowlany dotyczący całości etapu V jest dokumentem pomocniczym zawierającym min. niezbędne uzgodnienia i decyzje w oparciu o które należy prowadzić roboty), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego.
 1. Przedmiary robót stanowiące załączniki do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
 1. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.
 1. Zastosowanie materiałów:
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.
 2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 3. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niedołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.10.00.00-0, 45.21.00.00-0, 45.23.00.00-0, 45.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100 groszy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości zamówienia (jedna umowa) nie mniejszej niż 1 mln zł brutto.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zmówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że dysponuje: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności: drogowej, - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1 200 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- W przypadku wystąpienia podwykonawców, wykaz prac, które zamierza się powierzyć podwykonawcom - sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Nieprzedłożenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że Wykonawca planuje samodzielne wykonanie całego zakresu zamówienia.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2015 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

__________________________________

                                                                                           Kierownik Zamawiającego

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfPDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdfPDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 1.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 2. EXEZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part01.exe
  RARZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part02.rar
  RARZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part03.rar
  RARZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part04.rar
  RARZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part05.rar
  RARZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part06.rar
  RARZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part07.rar
  RARZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part08.rar
  Załącznik nr jest samorozpakowującym sie archiwum. Należy zapisać wszystkie 8 części (od Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part01.exe do Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part08.rar)  w jednym folderze oraz uruchomić pilik exe: Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.part01.exe
 3. ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary.zip
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5.doc
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5.pdf
 10. DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - Podwykonawcy.doc
  PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Podwykonawcy.pdf
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
Wersja XML