Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Dużej Rodziny

Brak opisu obrazka

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzicom dożywotnio, dzieciom - do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, osoby niepełnosprawnym na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Posiadaczom karty zaoferowany zostanie system zniżek oraz dodatkowych uprawnień takich jak np. możliwość korzystania z katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępujące do programu instytucje i przedsiębiorcy programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można już składać.

Jak należy złożyć wniosek?
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
  o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wypełniony prawidłowo wniosek należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy ul. Strzelecka 67 tel.77/46-23-524, e-mail: gops@jemielnica.pl.


Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny oraz wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej:
www.rodzina.gov.pl

Wersja XML