Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica

 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica

 

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr V/32/07 z dnia 16 lutego 2007 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, obejmującej obszar geodezyjny Jemielnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 maja 2008 r. do 3 czerwca 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 czerwca 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy o godz. 1500.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jemielnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2008 r.

 

Zakres ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wynika z uwzględnionych uwag zgłoszony w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i obejmuje działki nr: 96, 103/26 i 108/3 AM1, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271, 272, 273, 274/5, 274/6, 274/7, 275, 279, 280 AM2, 496, 590, 560/1, 560/2, 2766/1 i 2766/2 AM4, 940/1, 940/2 i 1000/2 AM5 oraz 2277/4 AM12.
 
Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito
 
PDFOgłoszenie PIZP - internet.pdf

 

 

Wersja XML